ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

tiistai 24. helmikuuta 2015

Autismikirjon ihmistä pitää kuulla

Autismi ilmenee kuntoutuksesta huolimatta koko elämän ajan ja sitä voidaan kuntoutuksella vain lievittää.

Nuoruudessa ja aikuisiässä autistinen henkilö tarvitsee tukea kommunikoinnin kehittämisessä ja ylläpitämisessä. Autistinen henkilö eristäytyy herkästi sosiaalisista suhteista, joten siitä tulee ohjata pois ja opettaa harjoittelemaan sosiaalisia taitoja. Murrosikä on usein hankalaa aikaa hänelle itselleen ja läheisilleen.

Opituissa taidoissa voi tapahtua taantumista, mutta uuden oppiminen on silti edelleen mahdollista.
Autistinen henkilö tarvitsee oman kommunikointitavan, päiväohjelman sekä vapaa-ajansuunnitelman, joka on hänelle selkeä ja mielekäs.

Lisäksi autistisen henkilön omatoimisuutta tulee harjoitella. Suurin osa autistisista henkilöitä tarvitsee aikuisena muiden tukea asumisessa, opiskelussa ja työssä, vain pieni osa selviää täysin omillaan. Soveltuvia tuettuja työpaikkoja, opiskelupaikkoja ja asumisvaihtoehtoja on vielä vähän Suomessa autistisille henkilöille (Kerola ym. 2009).Isotalo, M. & Pauna, S.(2011) Lasten autismi – Tietoa junioreille Terveysnettiin. Opinnäytetyö Turun ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma.

Kerola, K.; Kujanpää, S. & Timonen, T. (2009). Autismin kirjo ja kuntoutus. Jyväskylä. PS-kustannus.

Lähetä kommentti