ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

Autismikirjon erotusdiagnoosit

Autismikirjon oireet sekoitetaan usein lapsuuden psykoosiinskitsofreniaan ja murrosiän narsistiseen persoonallisuushäiriöön, koska osa oireista on päällekkäisiä. Kommunikaatio on häiriintynyttä ja käyttäytyminen epäsosiaalista sekä autismissa että skitsofreniassa; narsismissa itsekeskeistä, mutta ulospäin suuntautunutta.


AUTISMIKIRJO
SKITSOFRENIA
PERSOONALLISUUS-
HÄIRIÖ
Viestintä konkreettista
Viestintä monitasoista
Viestintä ennakkoluuloista
Lukee niin kuin on kirjoitettu
Lukee mielikuvituksella
Lukee rivien välistä
Vuorovaikutustaidot puutteelliset
Vuorovaikutus harhaista
Vuorovaikutus vääristynyttä
Oireet tilannesidonnaisia
Oireet tilanteesta riippumattomia
Oireet harkitun toiminnan tulosta
Toiminta loogista
Toiminta epäloogista
Toiminta vääristynyttä
Tunneilmaisu heikko
Tunneilmaisu vahva
Tunneilmaisu kylmää
Minä-käsite heikko
Monta minää
Minä korostunut
Itseymmärrys heikko
Itsensä etsintä
Itseihailu ja itseviha
Yksin maailmassa
Monena maailmassa
Maailman napana
Yksi maailma
Monta maailmaa
Vastakohtien maailma
Yliherkät (toisinaan aliherkät) aistit, "mekaaninen" maailmankuva
Aistiharhat
Aistihäiriöt
Aistiherkkyys aiheuttaa stressiä
Aistiherkkyys aiheuttaa pelkoja
Aistiherkkyys aiheuttaa aggressioita
Luulee, että muut ajattelevat samoin kuin itse
Uskoo ajatusten siirtymiseen
Luulee voivansa lukea toisen ajatukset
Luulee muilla olevan saman aistikokemuksen
Eläytyy omaan aistikokemukseensa
Liittää aistikokemukseen ennakkoasenteensa
Vastaa opitulla tavalla, jos ei ymmärrä
Erikoisia vastauksia
Epäluuloiset vastaukset
Stressitekijät määräävät vointia
Ajankierto määrää vointia
Mielialan vaihtelu määrää vointia
Kuvitelmia, muun muassa saduista opittuja
Omia kuvitelmia
Kuvitelmat täydentävät todellisuutta
Mielikuvitusmaailma järjestyksen etsimistä
Mielikuvitusmaailmaan eläytyminen
Mielikuvitusmaailma täydentää todellisuutta
Hyväuskoinen
Herkkäuskoinen
Epäuskoinen
Analysoi totta ja epätotta
Sekoittaa toden ja epätoden
Täydentää totuutta luuloillaan
Vaatii perusteluja
Eläytyy asioihin
Uskoo omiin päätelmiinsä
Tunneilmaisu vaikeaa
Tunneilmaisu herkkää
Tunneilmaisu kylmää
Ei usko taka-ajatuksiin
Taka-ajatukset sekoittuvat todellisuuteen
Uskoo taka-ajatuksiin
Vaikea eläytyä toisen osaan
Eläytyy helposti toisen osaan
Ei hyväksy toisen osaa
Ihanteellinen ystävä ajattelee samoin
Ihanteellinen ystävä täydentää
Ihanteellinen ystävä tottelee
Maailma stressiä täynnä
Maailma pelkoja täynnä
Maailma uhkia täynnä
Ajatusmaailma suunnitelmia täynnä
Ajatusmaailma mielikuvitusta täynnä
Ajatusmaailma vääryyksiä täynnä
Toimii suunnitelmiensa pohjalta
Toimii inspiraation pohjalta
Toimii ennakkoasenteidensa pohjalta
Rajatut kiinnostuksen kohteet
Laaja-alaiset kiinnostuksen kohteet
Pakkomielteet
Ujous, jatkuvaa vetäytyvyyttä
Sosiaalisuus, tilapäistä vetäytyvyyttä
Depressio, tilapäistä vetäytyvyyttä
Viestintä rajoittunutta
Viestintä epäloogista
Viestintä epäluuloista

Narsistisessa persoonallisuushäiriössä henkilö elää muiden ihailusta ja huomiosta ja pyrkii käyttämään muita hyväksi oman egon pönkittämisessä ja omien tarpeiden saavuttamisessa. Autismin kirjon ihminen ei yleensä edes ole kovin kiinnostunut siitä mitä muut ajattelevat, koska sosiaalinen huomio ei tarjoa hänelle samanlaista palkintoa kuin narsisteille tai "normaaleille". 

Narsisteilla on myös yleensä erittäin voimakas kilpailuvietti, joka usein puuttuu taas autisteilta. Narsisti haluaa olla parempi, pystyvämpi, kunnioitetumpi ja nokkimisjärjestyksen huipulla. Hyvätasoinen autisti tajuaa oman erilaisuutensa ja erillisyytensä, eikä usein edes yritä hypätä samaan sosiaaliseen kilpailuun muiden kanssa. 

Merkittävää autismissa on kehityspoikkeaminen jäljitettävyys leikki-ikään, välillä jopa vauvaikään asti. Näitä ovat aistiherkkyydet, leikin sisältö, suhtautuminen ihmisiin. Autismi voidaan joskus sekoittaa heikon kommunikaatiokyvyn takia myös dysfasiaan.
Seuraavassa taulukossa on lueteltu näitä kolmea oireryhmää erottavia tekijöitä. Sarakkeet eivät koostu varsinaisista diagnoosikriteereistä. Erotusdiagnostiikka on tieteellisen selvittelyn alla, siksi seuraavat tiedot ovat osittain kokemuspohjaisia


  • Autismi on synnynnäinen ominaisuus. Autismin piirteet näkyvät puhtaimmillaan pienessä ja alle kouluikäisessä lapsessa. Autistisella ihmisellä saattaa olla myös psykoosia, mutta se puhkeaa yleensä vasta teini-iässä. Persoonallisuushäiriö on sosiaalisen kehityksen häiriö, joka ei ole perinnöllinen vaan vääristynyt tapa selvitä hankalista tilanteista.
  • Skitsofreniaa ei enää diagnosoida lapsuudessa, sillä sen katsotaan puhkeavan vasta teini-iässä. Psykoosi on sen oire, ja puhkeamiseen vaikuttavat ympäristön paineet. Varhaislapsuuden vuorovaikutustekijät altistavat psykoosin puhkeamiseen.
  • Persoonallisuushäiriön puhkeamiseen vaikuttavat pääosin ympäristötekijät. Lapsen huonot kokemukset ja nuoruusiän kärsimykset aiheuttavat vääristynyttä vuorovaikutusta ympäristön kanssa.
  • Westermarck-efekti ja kaksostutkimukset ovat osoittaneet, että geeneillä on suurempi vaikutus yksilön persoonallisuuteen kuin lapsuuden kokemuksilla [10].Ei kommentteja: