ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

maanantai 19. tammikuuta 2015

Autismikirjon kuntoutus- ja opetusmenetelmiäMenetelmä
Kuntoutus
Toiminta
Tavoite

EIBI* sovellettu käyttäytymisanalyysi eli ABA Lovaas, 1992
Strukturoidut opetustilanteet (DTT). Aikuisjohtoinen, intensiivinen
kuntoutus 20–60 tuntia viikossa.
Ärsyke-reaktio-ehdollistaminen. Palkintoina aineelliset palkinnot tai kehut. Ei-toivottuja toimintoja ei vahvisteta tai rangaistaan. Tehtävät yksinkertaisissa ja helposti
omaksuttavissa osissa.
Kielen oppiminen ja päivittäiset
toiminnot, koulutaidot, syy-seuraus

Luonnolliset kuntoutusmenetelmät
PRT, Time Delay, Milieu Training
Schreibman, 2007
Vähän strukturoidut ja lapsijohtoiset
arkielämän tilanteet.
Ärsyke-reaktio-ehdollistaminen ja
vuorottelu. Suora vahvistaminen.
Sosiaalinen viestintä. Voidaan kuntouttaa myös leikki- tai koulutaitoja.

Strukturoidut oppimistilanteet TEACCH
Siegel, 2003
Aikuisjohtoinen, mutta pyritään lisäämään
lapsen itsenäisyyttä.
Ympäristön jäsentäminen ja tapahtumien
ennakointi kuvin. PECS. Koriopetus, jossa
strukturoituja tehtäviä.
Itsenäinen toiminta ja oppiminen
kehittämällä itsesäätely- ja
ongelmanratkaisutaitoja.

DIR/Floortime, SCERTS, The Denver
Model
Prizant & Wetherby, 2005
Vaihtelee löyhästi strukturoiduista
puoli-strukturoituihin tilanteisiin. Osassa myös lapsijohtoisuuteen.
Vuorovaikutus samanikäisten kanssa leikkitilanteissa. Luodaan arkeen vastavuoroisia viestintätilanteita.
Tavoitteina mm. sosiaaliset taidot ja emotionaalinen kehitys, jotka riippuvat lapsen kehitystasosta.

Theraplay
Jernberg & Booth, 2003
Aikuisjohtoiset ja strukturoidut tilanteet. Leikkipainotteinen. Erilaisia vauvoille ja
heidän vanhemmilleen tyypillisiä
vuorovaikutusleikkejä (esim. kurkisteluleikit, sylissä pitäminen jne.).
Lapsen ja vanhemman välisen
vuorovaikutussuhteen häiriön korjaaminen. Pohjaa psykodynaamseen teoriaan autismin syistä.
Toimiva vuorovaikutus tukee muita taitoja, kuten esim. kielen kehitystä.

*EIBI= Early Intensive Behavioral Intervention, DTT=Discrete Trial Training, PRT=Pivotal Response Training, TEACCH= Training and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children, DIR=Developmental/Individual-differences/Relationship-based, SCERTS= Social Communication/Emotional Regulation/Transactional Support, PECS= Picture Exchange Communication System

Lähde: Vastamaa, S (2014): Pivotal Response Training -menetelmän vaikutus autististen lasten kielellisiin taitoihin. Kaksitapaustutkimus. Tampereen yliopisto.
Lähetä kommentti