ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

lauantai 22. marraskuuta 2014

Psykopaattinen luonnehäiriö (narsismi)

Psykopaattisen luonnehäiriön ytimen katsotaan muodostuvan tunne-elämän poikkeavuuksista, joista keskeisimpiä ovat syyllisyyden ja empatian tunteiden pute sekä tunteiden kokemisen köyhyys. 

Viime vuosina näiden tunnekylmien piirteiden ilmeneminen lapsila ja nuorilla on ollut kasvavan kiinnostuksen kohteena. Tunnekylmyys on yhteydessä erittäin vakavaan käytöshäiriön muotoon, mutta myös ilman käytöshäiriötä esiintyessään se näyttää olevan yhteydessä psykososiaalisiin ja psykiatrisiin ongelmiin.

Uusimpien tutkimusten mukaan positiivista, lasta huomioivaa kasvatus- ja vuorovaikutustyyliä edistävillä vanhemmuusinterventioilla on tehoa hoidettassa sellaisia  käytöshäiriöisiä lapsia, joilla on tunnekylmiä piirteitä. Tunnekylmyyden etiologia liittyy tämänhetkisen tiedon valossa sekä ympäristöön että perimään.

Ympäristötekijät ovat todennäköisesti vuorovaikutuksessa perinnöllisen riskin kanssa siten, että ne joko edistävät tai hillitsevät tunnekylmien piirteiden kehittymistä. Esimerkiksi ensimmäisiin elinvuosiin ajoittuva puutteellinen hoiva lisää tunnekylmien piirteiden esiintymisen riskiä.

Lapsen varhaisten vuorovaikutussuhteiden kautta kehittyvä kyky ymmärtää omia ja toisten mielentiloja näyttää suojaavan agressiokäyttäytymiseltä. Vanhemmuuteen liittyvistä tekijöistä vähäiset kiintymyksen ja lämmön ilmaisut ovat yhteydessä lapsen tunnekylmyyteen. Autotaarainen kasvatustyyli on yhteydessä käytösongelmiin ilman tunnekylmiä piirteitä. Poikkeavaa katsekontaktia on esitetty selitykselle, miksei lapsi tunnista kasvonilmeiden tunnesisältöjä.

Psykopatian hoito aikuisiällä on erittäin vaikeaa. Lapsilla näiden luonteenpiirteiden muokkaaminen on vielä mahdollista. Erityisesti intensiivisten, sosiaalisen oppimisen teoriaan ja kognitiivis-behavioraalisiin periaatteisiin nojautuvat kasvatusmallit näyttävät toimivan käytännössä. Kyseisiin periaatteisiin pohjaavilla vanhempain ohjausmenetelmillä voidaan vaikuttaa lasten tunnekylmyyteen. Pääpaino on vanhempain ja lasten positiivisen suhteen edistämisessä.

Kykyä havainnoida ja ymmärtää toisen ihmisen tunteita voidaan harjoittaa esimerkiksi sanoittamalla omia ja toisen tunteita. Koska psykopatia on hyvin arvolatautunutta ja tunnekylmyys erottautuu aikuisten psykopatiasta, tuleekin välttää tunnekylmyyden yhtäläistämistä aikuisiän psykopatiaan.


Psykopatia
Lähetä kommentti