ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

torstai 5. kesäkuuta 2014

Keskivartalolihavuus


  1. Vat­sa­on­te­lon ras­va­so­luis­ta va­pau­tuu ve­ren­kier­toon ai­neen­vaih­dun­ta­tuot­tei­ta, jot­ka hait­taa­vat eli­mis­tön toi­min­taa.
  2. Las­ki­mo­ve­ri ja sen mu­ka­na ras­va­ha­pot ja sy­to­kii­nit häi­rit­se­vät mak­san toi­min­taa. 
  3.  Mak­san toi­min­nan häi­riöt vai­kut­ta­vat ke­hon so­ke­ri- ja ras­va-ai­neen­vaih­dun­taan ja ko­ko ke­hon hy­vin­voin­tiin.
  4.  Vaik­ka vat­sa ei löl­ly ei­kä ole peh­meä, sy­väl­lä vat­sa­on­te­los­sa on lii­kaa ras­vaa. Se on ris­ki ter­vey­del­le.
  5. On hy­vä, jos ai­kui­sen nai­sen vyö­tä­rön ym­pä­rys on al­le 80 sent­tiä ja mie­hil­lä al­le 90 sent­tiä. 
  6.  Kun mit­ta ylit­tää nai­sel­la 90 sent­tiä ja mie­hel­lä 100 sent­tiä, sai­rauk­sien vaa­ra on jo sel­väs­ti suu­ren­tu­nut. 
  7. Vyö­tä­rön ym­pä­rys­tä kan­nat­ta seu­ra­ta. Se mi­ta­taan na­van ylä­puo­lel­ta. Tär­kein­tä on, et­tä mit­ta ote­taan ai­na sa­mal­ta koh­dal­ta. Niin nä­kyy, me­nee­kö se alas vai ylös­päin.
  8. Jo­kai­nen lii­ka sent­ti, jon­ka vyö­tä­röl­tä saa pois, vä­hen­tää sai­rauk­sien ris­kiä.
  9. Tu­pak­ka ja al­ko­ho­li häi­rit­se­vät ke­hon ai­heen­vaih­dun­taa. Hoi­kal­la tu­pa­koi­jal­la on enem­män ras­vaa vat­sa­on­te­los­sa kuin tu­pa­koi­mat­to­mal­la. 
  10. Ke­ho käyt­tää en­sin al­ko­ho­lin ener­gian, sil­lä se tah­too eroon myr­kyis­tä. Sil­loin ruuas­ta saa­tu ener­gia va­ras­toi­tuu ke­hoon ras­vak­si ko­ko­naan tai osit­tain.

Lähde: HS 8.5.2014 Hoikallakin voi olla terveyttä haittaava pallomaha

Lähetä kommentti