ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

sunnuntai 6. marraskuuta 2016

Vammaiset aina yhteiskunnan vähäosaisia

Monet kehitysvammaiset tarvitsevat yhteiskunnan tukitoimia. Kehitysvammaliitto perustettiin vuonna 1952 Vajaamielislaitosten Keskusliiton nimellä. 

Uusi nimi otettiin käyttöön vuonna 1965. Vuonna 1956 perustettiin Ankinkartanon hoivakoti, jonka toiminta käynnistyi Ulvilan vanhassa kunnalliskodissa. Ankinkartanossa toimii nykyisin sekä Satakunnan erityishuoltopiirin palvelukodit että kehitysvammatyön museo.

Vuonna 1957 perustettiin Suomen ensimmäiset kehitysvammaisten tukiyhdistykset, porilainen Hoivatuki ja helsinkiläinen Vajaamielistuki, joka on nykyisin Helsingin Kehitysvammatuki.

Vuonna 1958 säädetty vajaamielislaki loi Suomeen laajamittaisen keskuslaitosjärjestelmän
erikoissairaanhoidon mallin mukaisesti. Jokaisessa  läänissä piti olla noin 300 – 600-
paikkainen keskuslaitos ja ruotsinkielisillä omansa.

Jokaisen kunnan piti ylläpitää vajaamielisrekisteriä. Kehitysvammaisia  arvioitiin olevan kaiken kaikkiaan silloin 20 000 henkilöä.

Vajaamielislain tultua voimaan 1958 selvästi vajaamieliset pyrittiin siirtämään erityislaitoksiin, mutta silti lastenkodeissa olevien lasten hoito asetti kovempia vaatimuksia kuin mihin hoitohenkilökunnalla oli valmiuksia.

Vammaiset aina ovat olleet yhteiskunnan vähäosaisia. He ovat muodostaneet vähemmistön, jonka elintila on ollut riippuvainen yhteisön hyväntahtoisuudesta.
Lähteet

Harjula Minna (1996). Vaillinaisuudella vaivatut. Vammaisuuden tulkinnat 
suomalaisessa huoltokeskustelussa 1800 -luvun lopulta 1930 -luvun lopulle. Hakapaino 
Oy, Helsinki. 

Kaski Markus &  Manninen Anja,  Mölsä P. & Pihko Helena (1998). 
Kehitysvammaisuus. WSOY, Porvoo. 


Nygård Toivo (1998). Erilaisten historiaa. Marginaaliryhmät Suomessa 1800-luvulla ja  
1900-luvun alussa. Atena, Jyväskylä

Pulma Panu & Turpeinen, Oiva (1987). Suomen lastensuojelun historia. Kouvolan 
kirjapaino, Kouvola.


Pösö Tarja (1993). Kolme koulukotia. Acta Universitas Tamperensis ser A vol 388. 
Akateeminen väitöskirja. Tampereen yliopisto, sosiaalipolitiikan laitos, Tampere

Susanna Leppänen (2010) Kehitysvammainen lapsi lastensuojelussa. Jyväslylän yliopisto.


Toikko Timo (2005). Sosiaalityön ideat. Johdatus sosiaalityön historiaan. Vastapaino, 
Tampere.

Vehmas Simo (2005). Vammaisuus, johdatus historiaan, teoriaan ja etiikkaan. Tammerpaino, Tampere. 

Viitapohja Kari (2004). Kehitysvammahuollon tietopankki [viitattu 25.09.2009] 
      http://www.saunalahti.fi/kup/kirjat/yleishis.htm

Viitapohja Kari (2009). Kehitysvammahuollon tietopankki [viitattu 25.09.2009] 
http://www.saunalahti.fi/kup/syndrome/fasd.html
Lähetä kommentti