ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

tiistai 23. syyskuuta 2014

Varhainen diagnoosi tärkeää autismin kuntoutuksessa

 Suo­mes­sa lap­sen au­tis­ti­sis­ta piir­teis­tä huo­les­tu­taan  yleen­sä lap­sen ol­les­sa pa­ri­vuo­tias. Varhaisella hoi­dol­la tie­de­tään ole­van hy­viä tu­lok­sia, ja mi­tä ai­kai­sem­min se aloi­te­taan, sen pa­rem­pi.

Har­joit­teet olivat yk­sin­ker­tai­sia ja hel­pos­ti ar­jen kes­kel­lä to­teu­tet­ta­via. Las­ta kan­nus­tet­aan leik­kien ja lau­lu­jen kaut­ta kiin­nit­tä­mään huo­mio­ta van­hem­piin­sa, kom­mu­ni­koi­maan enem­män, käyt­tä­mään ään­tään ja tot­tu­maan kos­ke­tuk­seen.

Aja­tus au­tis­min pa­ra­ne­mi­ses­ta ko­ko­naan ei tun­nu rea­lis­ti­sel­ta tä­män­het­ki­sen tut­ki­mus­tie­don pe­rus­teel­la. Hoi­dol­la voi­daan lie­vit­tää oi­rei­ta, edis­tää op­pi­mis­ta, en­nal­ta­eh­käis­tä haas­ta­vaa käyt­täy­ty­mis­tä ja lo­pul­ta ke­ven­tää lap­sen se­kä van­hem­pien tu­le­via vuo­sia.

Lähde:
HS  23.9.2014 Varhainen diagnoosi helpottaa autismin hoidossa


Lähetä kommentti