ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

maanantai 1. joulukuuta 2014

Neuropsykiatrisen valmennuksen menetelmät

Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteet ovat aina yksilöllisiä ja sovitaan kuntoutujan kanssa yhdessä. 

Kuntoutujaa tuetaan huomioimaan omat oppimisedellytyksensä. Valmentaja tukee aktiivisesti tavoitteiden saavuttamista, antaa palautetta suoriutumisesta ja kannustaa uusien toimintatapojen löytämiseen.

Kuntoutusprosessi alkaa lähtötilanteen neuropsykiatrisella arvioinnilla, motivaation arvioinnilla, tavoitteiden asettelulla, suunnitelman laadinnalla ja kuntoutussopimuksen teolla. Neuropsykiatrisen valmennuksen aikana työskentelyä ja prosessia arvioidaan yhdessä kuntoutujan kanssa.

Valmennuksen jälkeen arvioidaan tavoitteiden toteutumista ja työskentelyä. Tarkentuneiden tavoitteiden mukaisesti valmennusprosessi voi jatkua ja fokusoitua uusiin alueisiin. Valmentaja auttaa kuntoutujaa priorisoimaan tehtäviä ja pilkkomaan niitä sopiviksi kokonaisuuksiksi sekä etsii yhdessä kuntoutujan kanssa onnistumisia ja vahvuuksia (Huoviala 2007).

Neuropsykiatrinen valmennus ei muodosta yhtä tarkasti määritettävää menetelmäkokonaisuutta, vaan tarvittavat keinot määritetään tapauskohtaisesti (Quinn ym. 2001, Jaksa ja Ratey 2008).  Menetelmät voidaan jakaa arvioiviin, strukturoiviin, ohjaaviin, visualisoiviin ja reflektoiviin.

  • Arvioivia menetelmiä ovat mm. havainnointi- ja itsearviointilomakkeet sekä haastattelut.
  • Strukturoivat menetelmät liittyvät tyypillisesti ajanhallintaan ja erilaiseen suunnitteluun. Niitä ovat mm. kalenterit, päivä- ja toimintajärjestykset ja tehtävälistat. 
  • Ohjaavia menetelmiä valmennuksessa ovat kaikki yhdessä tehtävät toimet, joihin liittyy esimerkiksi mallintamista. 
  • Visualisoivia menetelmiä hyödynnetään yhdessä strukturoivien menetelmien kanssa, kun strukturoidut toiminnot visualisoidaan kuvien avulla. 
  • Reflektoivat menetelmät liittyvät itsearvioinnin, oiretietoisuuden ja minäkuvan kehittymiseen (Huoviala 2007).
Neuropsykiatrisen valmennuksen yksi keskeinen elementti on tiedon jakaminen. Kuntoutuja ja hänen läheisensä tarvitsevat runsaasti tietoa neuropsykiatrisista erityisvaikeuksista ja niiden vaikutuksista jokapäiväiseen elämään.Sihvonen J. (2011) Aikuisen Asperger-potilaan neuropsykiatrinen valmennus yksilökuntoutuksena. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 2011;127(2):118-25

Huoviala AK. Neuropsykiatrinen valmennus - Ohjaustyöhön perustuvan kuntoutusmenetelmän jäsennys. Sosiaalipsykologian Pro gradu -tutkielma. Sosiaalipolitiikan ja sosiaalipsykologian laitos. Kuopio: Kuopion yliopisto 2007.

Jaksa P, Ratey N. Therapy and ADD coaching: similarities, differences, and collaboration [verkkodokumentti]. Nancy A. Ratey 2008. www.nancyratey.com/adhdcoaching/therapy-addcoaching.

Quinn PO, Ratey NA, Maitland TL. Coaching college students with AD/HD: issues & answers. Bethesda, MD: Advantage Books 2001.
Lähetä kommentti