ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

lauantai 8. marraskuuta 2014

Voimaannuttava valokuvaus autismin kirjossa*

Autismia pidetään häiriönä, mutta itseasiassa se on piilevä voimavara, jonka vahvuudet voidaan tuoda esiin luovilla menetelmillä kuten valokuvauksella. Voimaannuttavaa valokuvusta voidaan käyttää itsenäistymisen tukemiseen, itsekasvatuksellisten prosessien käynnistämiseen ja vahvistamiseen.

Erityistä tukea autismin kirjon ihmiset tarvitsevat usein itsenäistymisessä ja oman paikan löytämisessä. Voimaannuttavien menetelmien perusperiaate on, että ihmisten itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan tavoitteena parantaa elämänlaatua toimijoiden itsensä kanssa. Rikastavassa vuorovaikutuksessa tuetaan ihmistä eri elämän vaiheissa löytämään oman paikkansa yhteiskunnassa sen täysivaltaiseksi jäseneksi.

Voimaannuttava työskentely merkitsee osapuolten mielipiteiden ja toiveiden kuulemista sekä rikastavat kokemukset vuorovaikutuksesta. Autismin kirjon kuntoutuksessa painopiste on pedagogisissa menetelmissä. Se on hyvin kokonaisvaltaista ja toimijoilla voi olla hyvin monenlaisia tarpeita ja haasteita, joihin ei aina riitä perinteiset pedagogiset menetelmät.

Valokuvaus on vuorovaikutuksellinen väline, joka antaa mahdollisuuden ulkoistaa, käsitellä ja kerrata tapahtumia kuvien avulla. Kuvia voidaan käyttää sosiaalisten tilanteiden arviontiin ja oppimiseen. Autismin keskeistä piirrettä mielen teorian hallintaa voidaan kehittää ulkoistamalla "minä" kuvien avulla. Aivan kuten draamapdagogiikassa valokuvan avulla pystytään erottamaan asia sen esittäjästä.
 
Polkupyöräöijä ohittaa sikiön puunrunkoon veistettynä
*) Autismin monimuotoisuuden johdosta puhutaan autismin kirjon häiröistä. Tyypillisiä ovat häiriöt sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, kommunikaatiossa: kielen, eleiden ja symbolien ymmärtämisessä sekä vaikeuksia ja poikkeavuutta itsensä ilmaisemisessa kielellisesti ja ei-kielellisesti sekä käyttäytymisen pokkeavuutta, rajoittuneisuutta, rituaaleja, outoja tapoja tai poikkeavaa kieltä ja ilmaisua.
Tavallista on poikkeava reagointi aistiärsykkeisiin, liiallinen tai alentunut aktiivisuus, unihäiriöt, syömishäiriöt, itseä vahingoittava käyttäytyminen ja ongelmat oppimisessa. Myös Aspergerin oireyhtymä kuuluu autismin kirjoon (Gillberg 2000).


Kirjallisuutta
Attwood T. (2012) Aspergerin oireyhtymä lapsuudesta aikuisuuteen. Kehitysvammaliitto, Helsinki.
Gillberg C. (2000) Autismi ja autismin sukuiset häiriöt lapsilla, nuorilla ja aikuisilla. Hakapaino Oy, Helsinki.
Halkola U., Mannermaa L., Koffert T., Koulu L. (2009) Valokuvan terapeuttinen voima. Duodecim, Helsinki.
Partanen K. (2010) Voimaa autismin kirjon kuntoutukseen. WS Bookwell Oy, Juva.
Saraste L. (2010) Valokuva. Muisto, viesti, taide. Kariston Kirjapaino Oy, Hämeenlinna.
Savolainen M. (2008) Maailman ihanin tyttö. Lönnberg Print & Promo, Helsinki.
Siitonen J. (1999) Voimaantumisteorian perusteiden hahmottelua. Oulu university press, Oulu.
 

Ei kommentteja: