ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

keskiviikko 12. marraskuuta 2014

Harry Potterit tekee nuorista suvaitsevampia

Har­ry Pot­te­rin puo­lus­ta­va asen­ne tai­ka­maail­man vä­hem­mis­tö­jä koh­taan tart­tuu, ja J. K. Row­lin­gin kir­ja­sar­jan lu­ke­mi­nen voi teh­dä lap­sis­ta su­vait­se­vam­pia vä­hem­mis­tö­jä koh­taan, ker­too Ita­lias­sa Mo­de­nan ja Reg­gio Emi­lian yli­opis­tos­sa val­mis­tu­nut tut­ki­mus. 

Tut­ki­muk­sen mu­kaan vai­ku­tuk­sen huo­maa nuo­ris­ta, jot­ka ovat ko­ke­neet sa­mas­tu­van­sa Har­ry Pot­te­riin ja hä­nen ys­tä­viin­sä ei­vät­kä Pot­te­rin ark­ki­vi­hol­li­seen Vol­de­mor­tiin.

Kir­ja­sar­jas­sa Vol­de­mort te­kee tiuk­kaa eroa vel­ho- ja jäs­ti­van­hem­pien lap­se­na syn­ty­vien ku­ra­ve­ris­ten ja puh­tai­den vel­ho­su­ku­jen vä­lil­le, mi­tä tut­ki­jat pi­tä­vät "il­mei­se­nä viit­tauk­se­na nat­sis­miin". Li­säk­si Pot­ter ys­tä­vi­neen tör­mää jat­ku­vas­ti maa­hi­siin ja ko­ti­tont­tui­hin, jot­ka on run­not­tu yh­teis­kun­nas­sa mui­ta al­hai­sem­paan ase­maan, ja yrit­tää ajaa hei­dän oi­keuk­siaan.Tut­ki­mus on il­mes­ty­nyt Jour­nal of App­lied So­cial Psyc­ho­lo­gy -jul­kai­sus­sa ja sii­tä uu­ti­soi The Pa­ci­fic Stan­dard.
Lähetä kommentti