ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

keskiviikko 22. lokakuuta 2014

Tasa-arvoa voi oppia nuorten kirjoista

Tut­ki­jat sel­vit­ti­vät 117 ita­lia­lais­lu­kio­lai­sel­ta hei­dän lu­ke­mien­sa Har­ry Pot­ter -kir­jo­jen ja nä­ke­mien­sä elo­ku­vien mää­rää, Har­ry Pot­te­rin ja Vol­de­mor­tin sa­mas­tut­ta­vuut­ta se­kä su­vait­se­vai­suut­ta ho­mo­ja koh­taan. Tu­lok­set oli­vat sa­man­suun­tai­sia.

Äskettäin tut­kit­tiin brit­ti­läis­ten ja italialaisteten opis­ke­li­joi­den Har­ry Pot­te­rei­den lu­ke­mi­sen ja pa­ko­lais­ten su­vait­se­mi­sen yh­teyt­tä. Tu­lok­set oli­vat sa­man­kal­tai­sia.

34 ita­lia­lais­ta vii­des­luok­ka­lais­ta täyt­ti­ ky­se­ly­lo­mak­keen, jo­ka mit­ta­si hei­dän asen­tei­taan maa­han­muut­ta­jia koh­taan. Sen jäl­keen kou­lu­lai­set ta­pa­si­vat tut­ki­jat kuu­den vii­kon ajan ker­ran vii­kos­sa. Puo­let lu­ki ja kes­kus­te­li tut­ki­joi­den kans­sa Har­ry Pot­ter -kir­jo­jen epä­ta­sa-ar­vo­tee­mai­sis­ta osuuk­sis­ta, toi­nen kir­ja­sar­jas­ta yleen­sä.

Tes­ti­jak­son päät­teek­si heil­tä tie­dus­tel­tiin maa­han­muut­ta­ja-asen­tei­ta, suh­det­ta Har­ry Pot­te­riin ja si­tä, ha­lu­si­vat­ko he sa­mas­tua Har­ryyn. He, jot­ka oli­vat kes­kus­tel­leet kir­ja­sar­jan eriar­voi­suus­tee­mois­ta, suh­tau­tui­vat maa­han­muut­ta­jiin aiem­paa su­vait­se­vam­min, tut­ki­mus ker­too.
Tut­ki­mus on il­mes­ty­nyt Jour­nal of App­lied So­cial Psyc­ho­lo­gy -jul­kai­sus­sa ja sii­tä uu­ti­soi The Pa­ci­fic Stan­dard.

Ei kommentteja: