ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

lauantai 2. elokuuta 2014

Ai­noa, jo­ka pi­tää au­tis­tin puo­lia, on omai­nen

Niin sa­no­tut am­mat­ti­lai­set ei­vät us­kal­la jul­ki­suu­des­sa edes sa­noa, et­tei­vät asiat toi­mi, et­tei­vät he ole saa­neet riit­tä­vää ope­tus­ta, et­tei ma­te­riaa­le­ja ole, et­tä työ­kes­kus­toi­min­ta on or­ja­työ­tä, et­tä per­hei­tä syr­jäy­te­tään ja et­tä asu­mi­nen on­kin uus­lai­tos­ta­mis­ta.

Maam­me vä­hem­mis­tö­kiel­ten pu­hu­jil­la ti­lan­ne on vie­lä­kin va­ka­vam­pi. Heil­lä on syy­tä pe­lä­tä eri­tyis­huol­toa ja sen osaa­mi­sen, käy­tän­tö­jen se­kä ra­hoi­tuk­sen puu­tet­ta.

Etäi­syy­den tai ar­vo­jen ta­kia kun­ta­yh­ty­mät ei­vät saa po­lii­ti­koil­ta ra­haa, ym­mär­rys­tä, kiin­nos­tus­ta tai asian­tun­te­mus­ta. Lai­tok­sia (on­nek­si) ro­mu­te­taan, mut­ta toi­mi­vaa asu­mis­ta, ar­kea, liik­ku­mis­ta ja työ­tä ei au­tis­teil­le tar­jo­ta ti­lal­le. Ei osa­ta.

Au­tis­tien pal­ve­lu­ko­ko­nai­suuk­sien ra­ken­ta­mi­seen pi­täi­si rek­ry­toi­da osaa­via per­hei­tä. Van­hem­mat ra­ken­ta­vat ja "rou­daa­vat" asu­mis­yk­si­köi­tä yk­sin. Tä­mä ei ole oi­kein hei­tä­kään koh­taan. Au­tis­tit tar­vit­se­vat ja ovat oi­keu­tet­tu­ja avus­ta­jin, kul­je­tus­apuun ja tulk­kaus­pal­ve­lui­hin. Heil­lä on oi­keus nor­maa­liin elä­mään, tuet­tui­na.

Au­tis­tien ja ke­hi­tys­vam­mais­ten las­ten van­hem­mat ha­lua­vat lap­sen­sa ai­kuis­tu­van. He ei­vät si­do lap­siaan ko­tiin. Ko­ti on vaih­to­eh­dois­ta vä­hi­ten huo­no.

Jär­jes­töil­lä, po­lii­ti­koil­la ja vir­ka­mie­hil­lä oli­si täs­sä pei­liin kat­so­mi­sen paik­ka.Aiheesta kirjoittaa erityispedagogi Ter­ry Grahn HS Mielipide 2.8.2014 Autisteille ja kehitysvammaisille lapsuudenkoti on usein vähiten huono ratkaisu
Lähetä kommentti