ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

sunnuntai 9. maaliskuuta 2014

Sosiaalinen vuorovaikutus autismin kirjossa ja psykoosihäiriöissä

Piirre
Autismin kirjon lievimmät muodot
Psykoosihäiriöt

Puheen yksityiskohtaisuus

Puheen kirjakielisyys

Puheen ja ajatusten outous

Vastsaukset viiveellä

Sosiaalinen muodollisuus

Itsekseen hymyily, naureskelu

Poikkeava katsekontakti

Korostunut 1

Korostunut

Logiikka omaperäistä

Asiallisia, tarkkoja

Korostuneen korrektia, yliopittua

Omiin mielleyhtymiin reagointi


Usein ohi kasvoista tai sivuille kohdistuva 4
Ei tyypillinen piirre 2

Ei tyypillinen piirre

Selvemmin realiteetin vastaisia

Lyhyitä tai hajanaisia

Ei tyypillinen piirre

Harhoihin reagointi 3


Usein levottomammin
harhaileva, pistävä 3


1 ) Poikkeuksena kielellisesti heikkolahjaiset.
2) Juuttuminen toistelemaan jotain yksityiskohtaa mahdollista.
3) Akuutissa psykoosissa tai skitsofreniassa.
4) Silmiin katsoessaan voi olla intensiivinen.

Sosiaalisen vuorovaikutuksen vaikeudetAutisminkirjon henkilö saattaa tulkita sanalliset viestit kirjaimellisesti tai jättää huomiotta sanattomat viestit. Lisäksi henkilön omat sanattomat viestit, kuten ilmeet ja eleet, voivat olla puutteellisia tai poikkeavia. Toisten ihmis ten tarkoitusten väärintulkinta saattaa autismin kirjosta kärsivän henkilön kohdalla antaa vaikutelman paranoidisuudesta. Autismin kirjon lievemmässä muodossa, Aspergerin oireyhtymässä henkilö ymmärtää sanat usein liian kirjaimellisesti huolimatta muuten hyvästä käsitteellistämiskyvystä.

Kirjaimellisuus voi johtaa helposti väärinymmärryksiin ja konfliktitilanteisiin sosiaalisissa tilanteissa. Tämä on otettava huomioon myös tehtäessä diagnostista haastattelua esimerkiksi aistiharhojen osalta. Kysymystä ja potilaan vastausta tarkentamalla pääsee todennäköisemmin selvyyteen siitä, onko kyse harhasta. Autismin kirjon häiriöissä tyypilliset aistiyliherkkyydet aiheuttavat ahdistavia kokemuksia, joiden verbalisointi saattaa aiheuttaa vaikutelman aistiharhoista tai ajattelutoimintojen outoudesta.

Autismin kirjon lievimmissä muodoissa on ominaista yksin viihtyminen ja itsekseen puuhastelu, mikä saatetaan tulkita virheellisesti skitsofrenian negatiivisiksi oireiksi. Autismin kirjon henkilöt väsyvät helposti toisten seurassa, ja he tarvitsevat yleensä sosiaalisten tilanteiden jälkeen selkeästi aikaa olla yksikseen. Sosiaalisten kontaktien olemassaolo ei poissulje autismin kirjon häiriön mahdollisuutta. Diagnostisesti on tärkeää kartoittaa vuorovaikutuksen laadullisia piirteitä.

On tarpeen selvittää mm. keitä henkilö pitää ystävinään,kuinka usein hän heitä tapaa ja kenen aloitteesta sekä mitä heillä on tapana yhdessä tehdä. Voi nimittäin olla, että henkilö pitää ystävänään ihmistä, jonka on tavannut kerran. Tämä voi johtua autismin kirjon henkilön tavallisuudesta poikkeavasta ymmärryksestä sosiaalisista kuvioista. Asperger-henkilölle voi myös olla kehittynyt ystävyyssuhde pitkän ajan kuluessa lähiympäristössä ilman merkittävää omaa panosta (naapuri/sama luokka/päiväkoti), mutta uusiin ihmisiin tutustuminen on hankalaa oma-aloitteisesti.

Lähde:


Lähetä kommentti