ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

sunnuntai 31. toukokuuta 2015

Työllistymispalvelut kannattaa

Tutkimusten mukaan henkilöt, joilla on autismikirjon häiriö, hyötyvät sekä koulutuksesta että työllistymispalveluista ja heidän työllistymisensä on yhteiskunnallisesti kannattavaa.
Silti yleisen palvelujärjestelmän piirissä heidät koetaan usein liian vaikeina tapauksina, ja tarjottava tuki on vähäistä. Yksilöllisesti suunniteltu kuntoutus, joka tähtää koulutuksen ja työllistymisen tukemiseen sekä ottaa huomioon autismikirjon häiriöiden ominaispiirteet, voi mahdollistaa heidän vahvuuksiensa tunnistamisen ja itsenäisen elämän.

Opintojen edistämiseen liittyvistä interventioista suurin osa kohdistui sosiaaliseen kanssakäymiseen. Loput interventioista kohdistuivat kognitiivisiin taitoihin ja itsesäätelyyn, yksikään ei kohdistunut varsinaisiin opiskelutaitoihin.

Interventioiden tuloksellisuuden mittaamiseen käytetyt menetelmät vaihtelivat. Kaikissa tutkimuksissa havaittiin lyhyellä aikavälillä myönteisiä muutoksia. Osallistujat olivat tyytyväisiä interventioihin, ja heidän läheisensä huomasivat paranemista muun muassa keskustelutaidoissa, kiinnostuneisuudessa sosiaalisesta vuorovaikutuksesta, itsesäätelyssä, itseluottamuksessa sekä oma-aloitteisuudessa.

Vaikutusten yleistyminen arkeen, niiden pysyvyys ja käytännön merkitys ovat tärkeitä. Katsaukseen valikoituneet interventiot jakautuivat niihin, joissa kohteena oli tietyn tilannekohtaisen toiminnan opettelu ja niihin, joissa annettiin työkaluja tulevaisuutta varten. Jälkimmäisten vaikutus on todennäköisesti pidempiaikainen ja voi ulottua myös harjoitellun toiminnan ulkopuolelle.

Tilannekohtaisten taitojen oppimisen merkitys saattaa olla vähäinen, mutta joillekin lyhyt ja tarkasti kohdistettu toiminnan opettelu saattaa olla riittävä tuki, joka voi laajemminkin edistää opinnoissa selviytymistä tai työelämäntaitojen saavuttamista.

Potilaan lääkärilehti 30.09.2014

Lähetä kommentti