ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

lauantai 30. toukokuuta 2015

Autismikirjon henkilöiden työllistymisestä ei ole kattavaa tietoa

Autismikirjon häiriö -diagnoosin saaneiden nuorten ja nuorten aikuisten opintojen edistämistä ja työllistymistä tukevia toimenpiteitä ja interventioita koskeva tutkimustieto on melko vähäistä. 

Kohderyhmän, intervention sisällön sekä tuloksellisuuden mittaamisen osalta tieto on epäyhtenäistä. Tutkimuksia on vaikea verrata toisiinsa, mutta aineistossa on joitakin yhteisiä piirteitä.
Sekä opintoihin että työelämään kohdistuvissa interventioissa hyödynnettiin laajojen tehtävien pilkkomista pienempiin osiin ja selvää ohjeistamista esimerkiksi yksinkertaisten sääntöjen ja toiminnan järjestystä ohjaavien rakennekaavioiden avulla. Tietoa autismikirjon häiriöiden ominaisuuksista ja keinoista tukea tällaista henkilöä annettiin osallistujien perheenjäsenille sekä heidän työyhteisöilleen.
Läheisiltä ja työyhteisöstä myös kerättiin tietoa intervention vaikutuksista. Ohjaajien tietoa ja kokemusta autismikirjon häiriöistä korostettiin usein. Ryhmät pyrittiin muodostamaan yhtenäisiksi, jolloin kanssakäymisen opettelu olisi luontevampaa.
Tutkijat keskittyivät muita osa-alueita enemmän autismikirjon häiriöille ominaisiin sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmiin. Toisaalta osallistujat eivät päässeet yhdessäkään ryhmämuotoisista interventioista harjoittelemaan vuorovaikutusta muiden samanikäisten kanssa, minkä on kuitenkin todettu olevan keskeistä sosiaalisten taitojen kehittymisen kannalta.
Lähetä kommentti