ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

tiistai 4. marraskuuta 2014

Autismi ei ole vamma

Autistisuus ei tarkoita kehitysvammaisuutta

Vam­mais­ten it­se­näis­ty­mis­tä kä­sit­te­le­väs­sä kir­joi­tuk­ses­sa (HS Mie­li­pi­de 6. 8.) väi­tet­tiin, et­tä au­tis­ti­set ih­mi­set tar­vit­si­si­vat toi­sen ih­mi­sen apua asioi­den ym­mär­tä­mi­seen.

Au­tis­ti­suus ja älyl­li­nen ke­hi­tys­vam­mai­suus se­koi­te­taan va­li­tet­ta­van usein toi­siin­sa, vaik­ka Hans As­per­ger ha­vait­si jo 1940-lu­vul­la, et­tä vain pie­ni osa au­tis­ti­sis­ta ih­mi­sis­tä on ke­hi­tys­vam­mai­sia.

Au­tis­ti­suus ei viit­taa ke­hi­tys­vam­mai­suu­teen edes kä­sit­teel­li­ses­ti, sil­lä yh­den­kään au­tis­min kir­jon oi­re­yh­ty­män diag­noo­si­kri­tee­reis­sä ei mai­ni­ta älyl­lis­tä jäl­keen­jää­nei­syyt­tä muu­ten kuin pois­sul­ke­va­na kri­tee­ri­nä.

Suu­rin osa au­tis­ti­sis­ta ih­mi­sis­tä on älyn suh­teen ihan "ta­val­li­sia tal­laa­jia", osa tie­tys­ti myös poik­keuk­sel­li­sen älyk­käi­tä.

Mie­li­ku­va au­tis­teis­ta ke­hi­tys­vam­mai­si­na joh­tu­nee sii­tä, et­tä ter­veys­toi­mi ja vi­ran­omai­set ovat kes­kit­ty­neet lä­hin­nä ke­hi­tys­vam­mais­ten au­tis­tien on­gel­miin.

Yh­teis­kun­ta on al­ka­nut tie­dos­taa au­tis­tien suu­ren enem­mis­tön ole­mas­sa­olon vas­ta vii­me vuo­si­na, mut­ta esi­mer­kik­si lää­ke­tie­teel­li­nen täy­den­nys­kou­lu­tus ei ole py­sy­nyt tah­dis­sa mu­ka­na.

Tä­män vuok­si on edel­leen var­sin yleis­tä, et­tä lää­kä­ri tun­nis­taa au­tis­min kir­jon oi­re­yh­ty­män par­hai­ten ke­hi­tys­vam­mais­ten po­ti­lai­den koh­dal­la, jol­loin muut au­tis­ti­set ih­mi­set jää­vät hel­pos­ti il­man diag­noo­sia.


Suo­men As­per­ge­ryh­dis­tys
Lähetä kommentti