ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

keskiviikko 21. toukokuuta 2014

Laulu virkistää aivoja

  1. Lau­lu tuot­taa mie­li­hy­vää. Mu­sii­kil­la on neu­ro­ke­mial­li­sia yh­teyk­siä ai­vo­jen pal­kit­se­mis­jär­jes­tel­miin.
  2. Ruot­sa­lais­tut­ki­muk­sen mukaan lau­lu­tun­ti li­sää mie­li­hy­vä­hor­mo­ni ok­si­to­sii­nia.
  3. Kuo­ro­lau­lua har­ras­ta­vat ovat tyy­ty­väi­sem­piä ter­vey­teen­sä ja elä­män­laa­tuun­sa ja parantaa muis­ti­sai­rai­den mie­li­alaa ja tark­kaa­vai­suut­ta.
  4. Lau­la­mi­nen ja ryt­mi­soit­ti­men soit­to li­sä­si las­ten yh­teis­työ- ja on­gel­man­rat­kai­su­ky­ky­jä.
  5. Lau­la­mi­nen tu­kee muis­tia ja op­pi­mis­ta.
  6. Lau­lu on vies­tin­nän var­hai­sin muo­to, tun­tei­den ja it­se­il­mai­sun väy­lä. Vau­va jo­kel­te­lee ja leik­ki-ikäi­nen ral­lat­taa va­paas­ti, mut­ta iän myö­tä it­se­kri­tiik­ki tai la­tis­ta­va pa­lau­te vaien­taa mo­net.
Lähde: HS Torstai 8.5.2014


Lähetä kommentti