ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

lauantai 6. heinäkuuta 2013

Outo ja arvaamaton Silta-sarja tuo assin parrasvaloihin

Uuden oudon ja arvaamattoman Sil­ta-sar­jan sy­dän on Sa­ga Norén, nainen jolta puuttuu sosiaaliset taidot.  Häntä esit­tää Sofia Helin. Käsikirjoittaja Hans Rosenfeldtin mukaan Saga ei ym­mär­rä iro­niaa ja kyy­ni­syyt­tä, hän tul­kit­see ih­mi­siä täy­sin kir­jai­mel­li­ses­ti eikä ym­mär­rä ky­sy­vän­sä epä­hienoja ky­sy­myk­siä tai ta­jua hie­no­tun­tei­suut­ta. 

Sagalla ei ole mi­tään diag­noo­sia, hä­n on vain so­siaa­li­ses­ti ky­vyt­ö­n. On kuitenkin to­den­nä­köis­tä, et­tä hänellä on As­per­ge­rin synd­roo­ma. Tämä on vaa­tinut sarjan kä­si­kir­joit­ta­jil­ta perehtymistä assien ajatuksiin, mut­ta huo­lel­li­nen työ on tuottanut kitosta ja Ruot­sin Au­tis­mi- ja as­per­ger­liit­to onkin kiitellyt autistisen hah­mon voimaannuttavaa käsittelyä sarjassa.

Ra­joi­tuk­sis­taan huo­li­mat­ta Saga on toi­min­ta­ky­kyi­nen ar­kie­lä­mäs­sä, pi­det­ty työ­to­ve­ri ja huip­pu­luok­kaa po­lii­si­na.  Hän tie­dostaa kuitenkin ra­joi­tuk­sen­sa, olevansa outo ja vaikeudet yle­tä ural­laan. Käsikirjoittajan mukaan tämä te­kee hah­mos­ta hie­man su­rul­li­sen – mutta  tarinalle hy­vää.

Sil­ta TV1:s­sä sun­nun­tai­sin klo 22.00 alkaen 7. 7. 2013

Lähde: HS 6.7.2013 Leena Ojala: Sillalta löytyy ruumis
Lähetä kommentti