ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

lauantai 1. maaliskuuta 2014

Autismin kirjon ja psykoosihäiriöiden erottaminen

Ilmiasu tai muu tekijä

Autismin kirjon lievimmät muodot
Psykoosihäiriöt

Ilmenemisikä tyypillisesti
Varhaislapsuus
Nuoruus ja nuori aikuisuus
Aistiyliherkkyys
Lapsuudesta saakka laaja-alaisemmin ja selvemmin
Selvemmin liitettävissä oireiden alkamiseen
Tarkkaavaisuus, toiminnan ohjaus
Uppoutuvuus ja vaikeus keskeyttää
toimintaa
Tarkkaavaisuuden ylläpidon vaikeus ajatustyössä
Toiminnan hidastuneisuus
Tekemisen tarkkuus hidastaa
Psykomotorinen hidastuneisuus
Yksityiskohtien huomioiminen
korostunut laaja-alaisesti

Ei tyypillinen piirre

Toimintakyky
Vaikeuksia käytännön asioissa lapsuudesta saakka 1
Heikentynyt selvemmin psykoosioireiden alettua
Omissa ajatuksissa oleminen
Oma ajatus- tai mielikuvitusmaailma
Harhamaailma, vakuuttuneisuus todenperäisyydestä 2
Kaavamaisuus/
pakko-oireisuus
Rutiinit koostavat
Subjektiivista kärsimystä selvemmin
Stressi- ja muutosherkkyys
lapsuudesta asti, korostuvat vaatimusten kasvaessa
liitettävissä psykoosioireiden
alkamiseen
Ahdistus- tai sekavuustilat
Hallinnan tunteen menetys, aistiylikuormitus 3
Psykoositila, todellisuuden tajunpettäminen
Lääkitys

Ei täsmälääkitystä, lääkitys oireenmukaista
Psykoosilääkkeet

Kuntoutus

Sopeutumisvalmennus, neuropsykologinen kuntoutus 4,5
Toiminnallinen, kuten kognitiivinenkuntoutus 4

1) Huolimatta hyvästä kognitiivisesta kyvykkyydestä.
2) Akuutissa psykoosissa tai skitsofreniassa.
3) Laukeaa nopeasti rauhallisessa tilassa.
4) Psykoedukaatio ja arjen tuki oireiston mukaan.
5) Mm. neuropsykiatrinen valmennus

Keskeisin ero psykoosi- ja autismin kirjon häiriöiden välillä on kehityskulussa. Psykoosioireet kehittyvät vähitellen täyteen ilmiasuunsa yleensä aikaisintaan toisella vuosikymmenellä, kun taas autismin kirjon oireet ovat havaittavissa jota kuinkin täysimittaisina jo varhaislapsuudessa.

Poikkeuksena on esiintyvyydeltään harvinainen ja varsin huonoennusteinen lapsuusiän skitsofrenia, jonka oireet alkavat yleensä 7 ikävuoden jälkeen, kuitenkin ennen 13:tta ikävuotta. Yhteistä autismin kirjossa ja skitsofrenian sairautta edeltävässä vaiheessa voi kuitenkin olla motorinen kömpelyys. Skitsofrenian sairautta edeltävän vaiheen kielellisen kehityksen vaikeudet painottuvat puheen ymmärtämisen sekä lukemisen ja kirjoittamisen perustaitojen omaksumisen viivästymiseen. Autismin kirjon lievimmissä muodoissa kehitys voi näiltä osinedetä jopa tavanomaista nopeammin, mutta kielelliset vaikeudet painottuvat kielen käyttämiseen kommunikoinnissa huolimatta hyvästäkin kielellisestä kapasiteetista.Lähde:

Ei kommentteja: